Naudojimo sąlygos ir privatumo politika
SISTEMOS „MANO DIENYNAS“ NAUDOJIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

1. Sąvokos
1.1. Mokykla - įstaiga, kurios pagrindinė veikla – formalus arba (ir) neformalus švietimas.
1.2. Sistema - informacinė „Mano dienynas“ sistema, kurią sukūrė, prižiūri ir tobulina UAB „Nacionalinis švietimo centras“. Sistemos paskirtis – suteikti Mokykloms funkcionalumą, leidžiantį informacinių technologijų pagalba atlikti darbus, kurie paprastai Mokyklose atliekami kitomis priemonėmis. Viena pagrindinių Sistemos dalių yra Mokyklos elektroninis dienynas, jis taip pat gali būti naudojamas ir kaip lankomumo apskaitos sistema.
1.3. Vartotojas – fizinis asmuo registruotas Sistemoje, kuris ja naudojasi, turi atskirą prisijungimo vardą ir slaptažodį bei kurio duomenys yra tvarkomi;
1.4. Duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Vartotoju, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
1.5. Duomenų valdytojai - tai mokymo įstaigos ir (arba) savivaldybės, kurios naudojasi UAB „Nacionalinis švietimo centras“ sistemų paslaugomis.
1.6. Duomenų tvarkytojai – mokymo įstaigos, savivaldybės, kurios naudojasi UAB „Nacionalinis švietimo centras“ sistemų paslaugomis, Vartotojai ir UAB „Nacionalinis švietimo centras“.

2. Bendrosios nuostatos
2.1. Vartotojų sutartį su Sistema sudaro bei naudojimasis Sistema vykdomas remiantis šiame dokumente pateikiamomis taisyklėmis (toliau - Taisyklės) ir Sistemos privatumo politika (toliau – Privatumo politika).
2.2. Laikoma, kad asmuo gavęs iš Mokyklos prisijungimo duomenis prisijungia prie Sistemos ir patvirtina šias Taisykles bei Privatumo politiką paspausdamas nuorodą „Susipažinau ir sutinku", yra susipažinęs su Taisyklėmis bei Privatumo politika ir besąlygiškai sutinka su visomis jose nurodytomis sąlygomis.
2.3. Užsiregistravęs asmuo tampa Sistemos Vartotoju, kuris įgyja Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas.
2.4. Privatumo politika nustato, kaip  Sistemoje renkami, tvarkomi ir saugomi duomenų subjekto (Vartotojų) duomenys. Privatumo politika taikoma visoms sistemos paslaugoms.
2.5. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktus  Sistemos administratoriai turi teisę bet kuriuo metu iš anksto neįspėdami vartotojų pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles arba Privatumo politiką. Naujos Taisyklės arba Privatumo politika įsigalioja nuo jų patalpinimo į šią svetainę. Tuo atveju, kai keičiamos esminės Taisyklių sąlygos – Vartotojai turi iš naujo patvirtinti Taisykles bei Privatumo politiką paspausdami nuorodą „Susipažinau ir sutinku".
2.6. Vartotojai nesutinkantys su šio Susitarimo ar Privatumo politikos sąlygomis, negali naudotis Sistemos paslaugomis.
2.7. Sistemos administratoriai nėra atsakingi ir nekompensuoja Vartotojui jo patirtos žalos, kuri kyla dėl Taisyklėse ar Privatumo politikoje numatytų sąlygų nesilaikymo.

3. Asmens duomenų apsauga
3.1. Sistemos duomenų bazėje saugomi duomenys apie Sistemos Vartotojus, kurie yra būtini korektiškam Sistemos funkcionavimui. Duomenų saugojimo tikslas yra dienyno pildymas, mokyklos nelankančių moksleivių apskaita bei statistinių duomenų rinkimas.
3.2. Duomenų tvarkymo tikslas – užtikrinti mokymo įstaigų funkcijų vykdymą, vartotojų bendravimą, informavimą ir sėkmingą identifikavimą.
3.3. Asmuo prieš tapdamas Vartotoju gavęs iš Mokyklos prisijungimo duomenis, turi užsiregistruoti Sistemos svetainėje www.manodienynas.lt.
3.4. Vartotojas sutinka, kad jo duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis šiose Taisyklėse bei Privatumo politikoje nurodytais atvejais ir tikslais.
3.5. Vartotojas turi teisę žinoti apie savo Duomenų tvarkymą ir jo procedūras. Vartotojas gali bet kuriuo metu kreiptis į Duomenų valdytoją arba į Duomenų tvarkytoją ir paklausti, kokie jo duomenys ir kaip jie yra tvarkomi.
3.6. Vartotojas gali matyti savo asmens Duomenis prisijungęs prie Sistemos.
3.7. Vartotojas turi teisę pakoreguoti savo asmens Duomenis Sistemoje. Jei Vartotojo vaidmuo Sistemoje tinkamai nustatyta (tai užtikrina Duomenų valdytojas ir Duomenų tvarkytojas), vartotojas gali prisijungti prie Sistemos ir pakoreguoti savo Duomenis.
3.8. Vartotojas turi teisę reikalauti ištaisyti arba ištrinti Duomenis iš Sistemos, jei jie tvarkomi, nesilaikant įstatymų ir kitų teisės aktų.
3.9. Vartotojas turi teisę pareikšti nenorą, kad Duomenys būtų tvarkomi. Tokiu atveju vartotojas turi kreiptis į Duomenų valdytoją, kuris, susiderinęs su Duomenų tvarkytoju, išspręstų ginčą.
3.10 Mokyklos darbuotojai, įgalioti dirbti su Duomenimis, privalo jų neatskleisti tretiesiems asmenims. Tai lieka galioti ir asmeniui pakeitus darbovietę arba pareigas, arba nušalinus asmenį nuo darbo su Sistema.
3.11. Vartotojų duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804).

4. Vartotojų elgesys
4.1. Vartotojas yra visiškai atsakingas už savo pranešimus, komentarus, bet kokios įkeliamos informacijos turinį, siųstą ar įkeltą naudojantis Sistema.
4.2. Sistemos administracija neatsako už jokią pranešimų, komentarų ar kitų Vartotojų veiksmų padarytą  materialinę ir nematerialinę žalą, kurią gali patirti kiti asmenys.
4.3. Draudžiama Sistemą naudoti tokiu būdu, dėl kurio Sistemos veikimas arba prieiga prie jos bus (arba tikėtina, kad gali būti) pertraukta, pažeista arba pabloginta.
4.4. Sistemą draudžiama naudoti:
4.4.1. apgaulės tikslais arba jei naudojimas susijęs su kriminaliniu nusikaltimu ar kita neteisėta veikla;
4.4.2. naudoti arba siųsti bet kokią medžiagą, kuri yra neteisėta, žalinga, nepadori, grasinamojo, įžeidžiamojo pobūdžio, sukelianti deliktinę atsakomybę, šmeižikiška, pažeidžianti garbę ir orumą, vulgari, nepadori, susijusi su vaikų pornografija, gašlaus, nešvankaus, niekinamojo pobūdžio, pažeidžianti kito asmens privatumą, skleidžianti neapykantą ar nepriimtina rasiniu, etniniu ar kitokiu požiūriu;
4.4.3. persekiojimo, bauginimo ir (arba) priekabiavimo prie kito asmens tikslais, taip pat kitų asmenų smurto kurstymui;
4.4.4. bet kokius veiksmus, kurių pagalba siekiama pakenkti nepilnamečiams.
4.5. Sistemoje draudžiama:
4.5.1. apsimesti kitu asmeniu ir melagingai nurodyti ar kitaip neteisingai paskelbti apie savo ryšį su fiziniu ar juridiniu asmeniu;
4.5.2. manipuliuoti identifikacine informacija, siekiant nuslėpti asmens tapatybę.
4.5.3. kliudyti, trikdyti ar neleisti kitam Vartotojui naudotis interneto svetaine, paslaugomis, medžiagomis ar kitomis susijusiomis svetainėmis, paslaugomis ar medžiagomis;
4.5.4. gauti prieigą ar mėginti gauti prieigą prie medžiagos, prie kurios Vartotojas neturi leidimo prieiti ar panaudojant priemones, kuriomis sąmoningai nebuvo suteikta leidimo naudotis per interneto svetainę ar teikiant paslaugas;
 
5. Reklaminių skydelių transliavimas ir informacinių pranešimų siuntimas
5.1. Rėmėjų talpinama informacija (rėmėjų informacija, siunčiama vidiniais pranešimais ir transliuojama reklaminiais skydeliais Vartotojams) portale www.manodienynas.lt ir mobiliojoje aplikacijoje "Mano dienynas". Už šį talpinimą gaunamos lėšos leidžia Vartotojams naudoti Sistemą itin palankiomis sąlygomis. 
5.2. Kadangi Sistemos pagrindiniu siekiu išlieka sklandus ir efektyvus mokymo įstaigų darbas su Sistema ir tai, kad Sistema naudojasi ir nepilnamečiai moksleiviai, t.y asmenys iki 18 metų, viešosios informacijos skelbimas  yra griežtai kontroliuojamas, laikantis Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo bei kitų Lietuvos Respublikos įstatymų;
5.3. Būdami atsakingi už interneto svetainę bei joje talpinamą informaciją nurodome, kad informacija, daranti neigiamą poveikį nepilnamečiams laikoma tokia viešoji informacija, kuri gali būti žalinga nepilnamečių psichinei ar fizinei sveikatai, fiziniam, protiniam, dvasiniam ar doroviniam vystymuisi.
5.4. Talpinamos reklamos turinys, turi atitikti reikalavimus, t.y jame draudžiama daryti žalingą moralinį ir fizinį poveikį nepilnamečiams.
5.5. Draudžiama informacija Rėmėjų reklaminių skydelių bei informacinių pranešimų turinyje yra:
5.5.1. smurtinio pobūdžio, skatinanti agresyvumą ir nepagarbą gyvybei;
5.5.2. skatinanti turto naikinimą ar gadinimą;
5.5.3. kai stambiu planu rodomas mirusio, mirštančio arba žiauriai sužaloto žmogaus kūnas, išskyrus atvejus, kai toks rodymas reikalingas asmens tapatybei nustatyti;
5.5.4. erotinio pobūdžio;
5.5.5. sukelianti baimę ar siaubą;
5.5.6.skatinanti lošti, raginanti, siūlanti dalyvauti azartiniuose lošimuose ir kituose žaidimuose, kuriuose sudaromas lengvo laimėjimo įspūdis;
5.5.7. kuriama palankiai vertinama priklausomybė nuo narkotinių, toksinių, psichotropinių medžiagų, tabako ar alkoholio, taip pat nuo kitų medžiagų, kurios vartojamos arba gali būti vartojamos svaiginimosi tikslais, ir kuria skatinamas jų vartojimas, gamyba, platinimas ar įsigijimas;
5.5.8. skatinanti savęs žalojimą ar savižudybę, detalizuojanti savižudybės priemones ir aplinkybes;
5.5.9. kuria teigiamai vertinama nusikalstama veika ar idealizuojami nusikaltėliai;
5.5.10. susijusi su nusikalstamos veikos modeliavimu;
5.5.11. kuria skatinamas žmogaus orumą žeminantis elgesys;
5.5.12. kuria iš žmogaus ar žmonių grupės tyčiojamasi arba žmogus ar žmonių grupė niekinami dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, neįgalumo, seksualinės orientacijos, socialinės padėties, kalbos, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar kitais panašiais pagrindais;
5.5.13. kai demonstruojami inscenizuoti paranormalūs reiškiniai, sudarant šių reiškinių tikrumo įspūdį; 
5.5.14. kuria skatinama nepilnamečių seksualinė prievarta ir jų išnaudojimas, nepilnamečių lytiniai santykiai;
5.5.15. kuria skatinami lytiniai santykiai;
5.5.16. kuria niekinamos šeimos vertybės, skatinama kitokia, negu Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtinta, santuokos sudarymo ir šeimos kūrimo samprata;
5.5.17. kai vartojami nešvankūs posakiai, žodžiai ar nepadorūs gestai;
5.5.18. kai patariama, kaip pasigaminti, įsigyti ar naudoti sprogmenis, narkotines ar psichotropines medžiagas, taip pat kitus gyvybei ar sveikatai pavojingus dalykus;
5.5.19. kuria skatinami blogi mitybos, higienos ir fizinio pasyvumo įpročiai;
5.5.20.kai demonstruojami masinės hipnozės seansai, kurių poveikio objektas yra visuomenės informavimo priemonės auditorija;
5.5.21.kita informacija, prieštaraujanti Lietuvos Respublikos įstatymams ar bendrai nusistovėjusiai praktikai.
5.6. Organizuodami rėmėjų informacijos talpinimo tinklelį, pasiliekame teisę atsisakyti talpinti tam tikrą informaciją net jei ji neatitinka 3 punkte išvardintų turinio savybių, jeigu:
5.6.1. portalo atstovams informacija atrodo pateikta nesklandžiai, turi gramatikos klaidų, yra neetiška konkurentų ar kitų įmonių/šalių atžvilgiu, ar turi kitų koreguotinų spragų;
5.6.2. informacijos pateikimo dizainas itin nesuderinamas su sistemos dizainu arba turi kitų koreguotinų dizaino spragų;
5.6.3. numatyta informacijos pateikimo portale data ir laikas nėra tinkami dėl tam tikros valstybinės ar mokyklinės šventės arba informacijos tai dienai perkrovimo rizikos (rėmėjų informacijos talpinimo tinklelis pernelyg užimtas).
 
6.  Intelektinės nuosavybės apsauga
6.1. Visos teisės į svetainę www.manodienynas.lt ir joje esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks Svetainėse esantis turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Sistemos kūrėjo sutikimo.
 
7. Kitos nuostatos
7.1. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
7.2. Šiose taisyklėse numatytiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
7.3. Šalys įsipareigoja visus kylančius ginčus dėl Taisyklių vykdymo spręsti derybų būdu. Neišsprendus ginčo derybų būdu, teisminiai ginčai nagrinėjami pagal UAB „Nacionalinis švietimo centras“ buveinės vietą.
 
 
SISTEMOS „MANO DIENYNAS“ PRIVATUMO POLITIKA

Bendrosios nuostatos
 
1. „Mano dienynas“ sistemos privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato, kaip „Mano dienynas“ sistemoje renkami, tvarkomi ir saugomi duomenų subjekto (asmenų) (toliau – vartotojas) duomenys. Privatumo politika taikoma visoms „Mano dienyno“ sistemos paslaugoms.
2. Duomenų valdytojai yra mokymo įstaigos ir (arba) savivaldybės, kurios naudojasi UAB „Nacionalinis švietimo centras“ sistemų paslaugomis.
3. Duomenų tvarkytojai – mokymo įstaigos, savivaldybės, kurios naudojasi UAB „Nacionalinis švietimo centras“ sistemų paslaugomis, vartotojai ir UAB „Nacionalinis švietimo centras“.
4. Duomenų tvarkymo tikslas – užtikrinti mokymo įstaigų funkcijų vykdymą, vartotojų bendravimą, informavimą ir sėkmingą identifikavimą.
5. Vartotojų duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804).

Duomenų tvarkymas

6. „Mano dienynas“ sistemoje renkami ir kaupiami tik tie duomenų subjektų duomenys, kurie reikalingi mokymo įstaigos funkcijoms atlikti arba sėkmingai identifikuoti duomenų subjektą „Mano dienynas“ sistemoje.
7. Duomenų valdytojai priima sprendimus dėl duomenų apie duomenų subjektus rinkimo, tvarkymo, saugojimo ir naikinimo.
8. Visos paslaugos „Mano dienynas“ sistemoje teikiamos tik registruotiems vartotojams.
9. „Mano dienynas“ sistemoje tvarkomi šie vartotojų duomenys:
9.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų duomenys:
9.1.1. vardas;
9.1.2. pavardė;
9.1.3. gyvenamosios vietos adresas:
9.1.3.1. faktinės;
9.1.3.2. deklaruotos;
9.1.4. vaiko gimimo data;
9.1.5. ugdymo kalbos:
9.1.5.1. lietuvių;
9.1.5.2. lenkų;
9.1.5.3. rusų;
9.1.5.4. hebrajų;
9.1.6. specialieji ugdymo poreikiai:
9.1.6.1. dideli;
9.1.6.2. labai dideli;
9.1.7. vaiko gerovės komisijos sprendimas;
9.1.8. gydytojo rekomendacijos;
9.1.9. negalios, sutrikimai;
9.2. ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvų/globėjų duomenis:
9.2.1. mamos/globėjos:
9.2.1.1. asmens kodas;
9.2.1.2. vardas;    
9.2.1.3. pavardė;
9.2.1.4. el. pašto adresas;
9.2.1.5. slaptažodis;
9.2.1.6. telefono numeris;
9.2.1.7. gyvenamosios vietos adresas:
9.2.1.7.1. deklaruotos;
9.2.1.7.2. faktinės;
9.2.1.8. darbovietės pavadinimas;
9.2.1.9. užimamos pareigos;
9.2.2. tėvo/globėjo:
9.2.2.1. asmens kodas;
9.2.2.2. vardas;
9.2.2.3. pavardė;
9.2.2.4. el. pašto adresas;
9.2.2.5. slaptažodis;
9.2.2.6. telefono numeris;
9.2.2.7. gyvenamosios vietos adresas:
9.2.2.7.1. deklaruotos;
9.2.2.7.2. faktinės;
9.2.2.8. darbovietės pavadinimas;
9.2.2.9. užimamos pareigos;
9.3. mokinių duomenys:
9.3.1. vardas;
9.3.2. pavardė;
9.3.3. el. paštas;
9.3.4. slaptažodis;
9.3.5. telefono Nr.;
9.3.6. gimimo data;
9.3.7. klasė;
9.3.8. lytis;
9.3.9. foto nuotrauka;
9.3.10. gyvenamosios vietos adresas.
9.3.11. programos kurso kartojimas;
9.3.12. užsienietis:
9.3.12.1. atvykęs iš Europos Sąjungos šalies;
9.3.12.2. nuolat gyvenantis Lietuvoje;
9.3.12.3. atvykęs tik mokytis;
9.3.13. mokosi namuose 1 mokslo metus ir ilgiau:
9.3.14. neakivaizdiniu būdu;
9.3.15. mokosi savarankiškai;
9.3.16. patyrė traumą (-as) ugdymo proceso metu;
9.3.17. patirtų traumų skaičius;
9.3.18. I užsienio kalba;
9.3.19. II užsienio kalba;
9.3.20. III užsienio kalba;
9.3.21. mokosi lotynų kalbos;
9.3.22. gyvena bendrojo lavinimo mokyklų bendrabučiuose, vaikų globos namuose;
9.3.23. gauna nemokamą maitinimą;
9.3.24. dorinis ugdymas (tikyba arba etika);
9.3.25. nemokamo maitinimo kartų kiekis per dieną;
9.3.26. kompleksinių sutrikimų turėjimas;
9.3.27. našlaitis ar/ir likęs be tėvų globos;
9.3.28. sveikatos duomenys:
9.3.28.1. fizinio ugdymo grupė;
9.3.28.2. regėjimo aštrumas;
9.3.28.3. mokymosi stilius;
9.3.28.4. rizikos veiksniai, gydytojo nurodymai ir rekomendacijos:
9.3.28.4.1. ligos kodas;
9.3.28.4.2. pastabos;
9.3.29. duomenys specialiųjų poreikių mokiniams bendrojo lavinimo mokykloms bendrosioms klasėms:
9.3.29.1. sutrikimų rūšis;
9.3.29.2. priskirtas specialiųjų ugdymosi poreikių grupei;
9.3.30. duomenys specialiųjų mokyklų ir specialiųjų klasių mokiniams:
9.3.30.1. sutrikimų rūšis;
9.3.30.2. kiti sutrikimai;
9.3.31. mokinio tėvų duomenys:
9.3.31.1. vardas;
9.3.31.2. pavardė;
9.4. mokinių tėvų duomenys:
9.4.1. vardas;
9.4.2. pavardė;
9.4.3. el. paštas;
9.4.4. slaptažodis;
9.4.5. telefono Nr.;
9.4.6. gyvenamosios vietos adresas;
9.4.7. darbovietės pavadinimas;
9.4.8. užimamos pareigos;
9.4.9. gimimo data.
9.5. pedagogų duomenys:
9.5.1. vardas;
9.5.2. pavardė;
9.5.3. el. paštas;
9.5.4. slaptažodis;
9.5.5. telefono Nr.;
9.5.6. gyvenamosios vietos adresas;
9.5.7. gimimo data;
9.5.8. asmens kodas.
9.6. mokymo įstaigos duomenys:
9.6.1. mokymo įstaigos pavadinimas;
9.6.2. mokymo įstaigos el. paštas;
9.6.3. slaptažodis;
9.6.4. telefono Nr.;
9.6.5. mokymo įstaigos adresas;
9.6.6. mokymo įstaigos kodas;
9.6.7. mokymo įstaigos faksas;     
9.6.8. mokymo įstaigos internetinės svetainės adresas;
9.6.9. papildomi ikimokyklinio ugdymo įstaigos duomenys:
9.6.9.1. ikimokyklinio ugdymo įstaigos tipas:
9.6.9.1.1. bendroji;
9.6.9.1.2. bendroji su spec. grupėmis;
9.6.9.1.3. bendroji – specializuotoji;
9.6.9.1.4. specialioji;
9.6.9.2. ugdymo kalbos;
9.7. sistemos administratoriaus duomenys:
9.7.1. el. paštas;
9.7.2. slaptažodis;
9.7.3. telefono Nr.;
9.7.4. mokyklos, darželio adresas.
10. Privatumo politikos 9.2.1.2 – 9.2.1.5, 9.2.2.2 – 9.2.2.5, 9.3.1 – 9.3.4, 9.4.1 – 9.4.4, 9.5.1 – 9.5.4 ir 9.7.1 – 9.7.2 papunkčiuose nurodyti vartotojų duomenys ir 9.6.2 – 9.6.3 papunkčiuose nurodyti mokymo įstaigos duomenys yra privalomi ir tvarkomi siekiant užtikrinti sėkmingą vartotojo identifikavimą.
11. Kiti Privatumo politikos 9 punkte pateikti vartotojų duomenys nėra privalomi ir tvarkomi konkretaus duomenų valdytojo sprendimu.
12. Vartotojų duomenų įvedimas:
12.1. Už vartotojų duomenų į „Mano dienynas“ sistemą įvedimą atsako mokymo įstaigos ir (arba) savivaldybės administracija.
12.2. Jei mokymo įstaigos negali įvesti duomenų į „Mano dienynas“ sistemą, jų prašymu tai gali atlikti UAB „Nacionalinis švietimo centras“:
12.2.1. Mokymo įstaiga vartotojų duomenis pateikia paslaugų teikimo sutartyje, pasirašytoje tarp mokymo įstaigos ir UAB „Nacionalinis švietimo centras“, nurodytu elektroninio pašto adresu.
12.2.2. Duomenys pateikiami *.xls arba *.xml tipo faile.
12.2.3. Duomenys į „Mano dienynas“ sistemą įkeliami centralizuotai, automatiniu būdu.
13. Pastebėjus netikslius vartotojų duomenis, jie nedelsiant turi būti patikslinami ir pataisomi:
13.1. Mokymo įstaiga, pastabėjusi netikslius vartotojų duomenis privalo nedelsiant juos patikslinti.
13.2. Vartotojas, pastebėjęs netikslius savo duomenis, privalo nedelsiant juos patikslinti. Jei dėl tam tikrų priežasčių vartotojas negali patikslinti duomenų, jis apie tai privalo informuoti mokymo įstaigą, su kuria sieja santykiai ir kuri suteikė teisę naudotis „Mano dienynas“ sistema.
13.3. Mokymo įstaiga gavusi pranešimą iš vartotojo, kad vartotojo duomenys nėra tikslūs, privalo nedelsiant patikslinti vartotojo duomenis.
13.4. Jei mokymo įstaiga negali patikslinti vartotojo duomenų, tai ji turi kreiptis į UAB „Nacionalinis švietimo centras“, kuri savo ruožtu nedelsiant patikslina netikslius vartotojo duomenis.
14. Duomenų saugojimas ir naikinimas:
14.1. Duomenys „Mano dienynas“ sistemoje nėra naudojami ir saugojami ilgiau, nei reikalinga tikslams, kuriems jie buvo skirti.
14.2. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, duomenys perkeliami į elektroninį archyvą.
14.3. Vartotojų duomenys „Mano dienynas“ sistemoje ištrinami arba perduodami duomenų valdytojui, jeigu:
14.3.1. „Mano dienynas“ sistema būtų likviduojama;
14.3.2. mokymo įstaiga atsisako „Mano dienynas“ paslaugų;
14.3.3. vartotojai nutraukia santykius su mokymo įstaiga;
14.3.4. pasibaigia santykiai tarp mokymo įstaigos ir vartotojo.
14.4. Duomenų valdytojo archyve duomenys laikomi Lietuvos įstatymuose nustatytą laikotarpį, kuriam pasibaigus duomenys perduodami į valstybinį archyvą arba sunaikinami.

Vartotojų teisių ir duomenų saugos užtikrinimas 

15. „Mano dienynas“ sistemoje tvarkomais duomenimis nėra dalijamasi ir jie neatskleidžiami jokiems tretiesiems asmenims be vartotojų sutikimo, išskyrus atvejus, jeigu duomenis reikia atskleisti laikantis teisinių įpareigojimų ar teisminių institucijų sprendimų.
16. Vartotojai gali bet kuriuo metu prieiti, peržiūrėti, taisyti ar tikslinti savo duomenis, prisijungdami prie savo vartotojo paskyros ir apsilankydamas savo profilyje.
17. UAB „Nacionalinis švietimo centras“ privalo užtikrinti, kad vartotojų duomenys kaupiami ir laikomi saugiai, laikantis visų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugą:
17.1. „Mano dienynas“ sistemoje kuriamos ir nuolat atnaujinamos techninės ir organizacinės priemonės ir procedūros tam, kad būtų užtikrintas „Mano dienynas“ sistemos saugumas ir tuo pačiu apsaugoti vartotojų duomenys.
17.2. Nuolat tobulinamas saugumas, siekiant užkirsti kelią nesankcionuotam ar neteisėtam vartotojų duomenų tvarkymui ir atsitiktinei, nesankcionuotai ar neteisėtai prieigai prie vartotojų duomenų, taip pat atsitiktiniam, nesankcionuotam ar neteisėtam vartotojų duomenų naudojimui, tvarkymui, kopijavimui, pakeitimui, perdavimui, praradimui, sunaikinimui ar sugadinimui.
17.3. Vartotojų duomenų saugumo užtikrinamas:
17.3.1. naudojant duomenų šifravimą;
17.3.2. naudojant tik autorizuotą prieigą prie „Mano dienynas“ sistemos;
17.3.3. apribojant prieigą prie vartotojų duomenų pagal „Mano dienynas“ vartotojų teises;
17.3.4. automatiškai atjungiant vartotojus nuo sistemos, kai „Mano dienynas“ sistema nesinaudojama ilgiau kaip 45 minutes.
17.4. „Mano dienynas“ sistemos tarnybinėse stotyse, UAB „Nacionalinis švietimo centras“ darbuotojų, dirbančių su „Mano dienynas“ sistema, kompiuteriuose nuolat veikia apsauga nuo žalingų programų, kuri reguliariai, ne rečiau kaip kartą per dieną yra atnaujinama.
17.5. Prie „Mano dienynas“ sistemos tarnybinių stočių negali prisijungti neautorizuoti asmenys.
17.6. Už patalpų, kuriose yra „Mano dienynas“ sistemos tarnybinės stotys, saugumą atsako UAB „Nacionalinis švietimo centras“ darbuotojai arba kitos įmonės, šias paslaugas teikiančios pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį, darbuotojai.
18. Prieigą prie „Mano dienynas“ sistemos vartotojams suteikiama mokymo įstaigos sprendimu, pasirašius paslaugų teikimo sutartį tarp mokymo įstaigos ir UAB „Nacionalinis švietimo centras“.
19. Mokymo įstaiga turi užtikrinti, kad mokymo įstaigos personalo, kuris turi prieigą prie „Mano dienynas“ sistemos, kompiuteriuose yra įdiegta apsauga nuo žalingų programų, kuri reguliariai yra atnaujinama.
20. Vartotojų prieigos teisės:
20.1. Vartotojai, turintys mokinio prieigos teisę, gali:
20.1.1. peržiūrėti savo duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.3.1 ir 9.3.2 papunkčiuose;
20.1.2.  tvarkyti savo duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.3.3-9.3.5 ir 9.3.10 papunkčiuose;
20.2. Vartotojai, turintys Tėvų prieigos teisę, gali:
20.2.1. peržiūrėti savo duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.4.1 ir 9.4.2 papunkčiuose;
20.2.2. tvarkyti savo duomenis nurodytus Privatumo politikos 9.4.3-9.4.8 papunkčiuose;
20.2.3. peržiūrėti savo vaikų duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.3.1, 9.3.2 ir 9.3.7 papunkčiuose.
20.2.4. tvarkyti savo vaikų duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.3.5, 9.3.6 ir 9.3.10 papunkčiuose.
20.3. Vartotojai, turintys mokytojo prieigos teises, gali:
20.3.1. peržiūrėti savo duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.5.1 ir 9.5.2 papunkčiuose;
20.3.2. tvarkyti savo duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.5.3-9.5.6 papunkčiuose;
20.3.3. peržiūrėti kitų mokytojų duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.5.1 – 9.5.3, 9.5.5 – 9.5.7 papunkčiuose.
20.3.4. peržiūrėti mokomų mokinių duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.3 papunktyje.
20.4. vartotojai, turintys klasės vadovo prieigos teises, gali:
20.4.1. peržiūrėti savo duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.5.1 ir 9.5.2 papunkčiuose;
20.4.2. tvarkyti savo duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.5.3-9.5.6 papunkčiuose;
20.4.3. peržiūrėti kitų mokytojų duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.5.1 – 9.5.3, 9.5.5 – 9.5.7 papunkčiuose;
20.4.4. peržiūrėti ir tvarkyti mokinių duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.3 papunktyje, išskyrus 9.3.4 papunktį, kurį gali tik pakeisti/atnaujinti ir 9.3.7 papunktį, kurį gali tik peržiūrėti;
20.4.5. peržiūrėti ir tvarkyti tėvų duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.4 punkte, išskyrus 9.4.4 papunktį, kurį gali tik pakeiti/atnaujinti.
20.5. Vartotojai, turintys mokymo įstaigos ar sistemos administratoriaus prieigos teises, gali:
20.5.1. peržiūrėti ir tvarkyti savo duomenis, nurodytus atitinkamai Privatumo politikos 9.6 ir 9.7 papunkčiuose;
20.5.2. peržiūrėti ir tvarkyti mokinių duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.3 punkte, išskyrus 9.3.4 papunktį, kurį gali tik pakeisti/atnaujinti;
20.5.3. peržiūrėti ir tvarkyti tėvų duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.4 punkte, išskyrus 9.4.4 papunktį, kurį gali tik pakeisti/atnaujinti;
20.5.4. peržiūrėti ir tvarkyti mokytojų duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.5 punkte, išskyrus 9.5.4 papunktį, kurį gali tik pakeisti/atnaujinti.
21. Vartotojams prieiga panaikinama pasibaigus santykiams ar juos nutraukus su mokymo įstaiga, kuri suteikė prieigą prie „Mano dienynas“ sistemos.
22. Už „Mano dienynas“ sistemos ir vartotojų duomenų atsarginių kopijų darymą atsako UAB „Nacionalinis švietimo centras“ arba kita įmonė, šias paslaugas teikianti pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį:
22.1. Kiekvieną dieną daromos atsarginės dieninės „Mano dienynas“ sistemos ir jos duomenų bazių kopijos, kurios saugomos ne mažiau kaip 30 dienų nuo jos padarymo dienos.
23. Už Mano dienynas“ sistemos ir vartotojų duomenų atkūrimą iš atsarginių duomenų kopijų atsako UAB „Nacionalinis švietimo centras“ arba kita įmonė, šias paslaugas teikianti pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį.
24. „Mano dienynas“ sistemos saugos priemonės negali apsaugoti vartotojų duomenų nuo mokymo įstaigos personalo ar kitų vartotojų veiksmų, kurie gali atskleisti vartotojų duomenis, pavyzdžiui, netinkamai apsaugota darbo vieta, asmens duomenys atspausdinami ir laikomi visiems matomoje vietoje ir pan.
25. Saugos priemonės neatleidžia vartotojų nuo pareigos imtis atitinkamų priemonių, kad būtų užtikrintas vartotojų duomenų saugumas, ypatingai vengiant pateikti akivaizdžius vartotojo identifikavimo vardus, slaptažodžius, reguliariai keičiant slaptažodį ir neatskleidžiant savo vartotojo slaptažodžio ar nesuteikiant kitiems asmenims prieigos prie savo naudotojo paskyros ir savo asmens duomenų.
26. Įvykus saugumo incidentui, mokymo įstaigos ir UAB „Nacionalinis švietimo centras“ turi imtis veiksmų, kad būtų likviduotos saugumo spragos ir būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas.

Baigiamosios nuostatos 

27. Sistemos „Mano dienynas“ administracija turi teisę sistemos vartotojo aplinkoje įkelti UAB „Nacionalinis švietimo centras“ rėmėjų informaciją, nepažeidžiančią visuotinai priimtų etikos normų ir netrukdančią sistemos vartotojų darbui.
28. Vartotojai dėl vartotojų duomenų rinkimo, saugojimo ir tvarkymo turi tiesiogiai kreiptis į mokymo įstaigą, su kuria sieja santykiai ir kuri suteikė teisę naudotis „Mano dienynas“ sistema.
29. UAB „Nacionalinis švietimo centras“ nevykdo vartotojų mokymų, nebent tai būtų numatyta paslaugų teikimo sutartyje, pasirašytoje tarp mokymo įstaigos ir UAB „Nacionalinis švietimo centras“.
30. UAB „Nacionalinis švietimo centras“ turi teisę pakeisti ir atnaujinti šią Privatumo politiką.